REGLES DE JOC DEL P&P A ANDORRA
(act. 5/12/2021)
inclou annex amb el CALENDARI 2024

I. NORMES COMUNES A LES COMPETICIONS
II. RÀNQUING D’ANDORRA
III. CAMPIONAT D'ANDORRA INDIVIDUAL i DE PARELLES
IV. JUGADORS PER COMPETICIONS INTERNACIONALS 

 

I. NORMES COMUNES A LES COMPETICIONS

 1. REGLES DEL JOC I LA SEVA APLICACIÓ 

  1. Fins a no disposar d’una reglamentació pròpia, l’AAPP decideix que les normes per les que es regirà el joc del Pitch&Putt a Andorra, són les corresponents al Reglament del Pitch&Putt de Catalunya, en vigor des del 7 d’abril de 2010, incloent les normes de disciplina esportiva i en base a les aprovades per l’EPPA i la FIPPA. Les regles aplicables en tornejos internacionals i tornejos EPPA són les actualitzades i aprovades per l’EPPA i la FIPPA per a aquestes competicions, actualitzades al seu reglament en vigor des de juny de 2014, amb les especificitats que contempla aquest document i el seu conjunt de normes.

  2. Les regles aplicables en les competicions Rànquing d’Andorra i Campionat d’Andorra Individual i per Parelles són les que consten en aquest document. La inscripció i la participació a les competicions implica l’acceptació implícita d’aquestes regles i de totes les normes que se’n deriven de les entitats organitzadores, incloent el tractament de les dades de caràcter personal, l’acceptació de difusió d’imatges i dades dels participants , amb caràcter promocional, publicitari o de difusió, a través de qualsevol mitjà.

  3. La inscripció i participació a les competicions organitzades per l'AAPP implica tanmateix l’acceptació i declaració per part del jugador/a de que es troba en plenes condicions físiques i de salut per a la pràctica del Pitch&Putt.

  4. Els procediments i recursos en matèria de disciplina esportiva, modificació de calendari, suspensió o modificació de les proves són competència del Comitè de Competició i Disciplina que nomeni la Junta Directiva i, en el seu defecte, de la pròpia Junta directiva de l’AAPP.
 2. RECURSOS DEL JUGADOR/A

  1. Manual de Regles del Pitch&Putt a Catalunya editat per l'ACPP i la FCPP en vigor des del 7 d'abril del 2010
  2. Reglament del Pitch&Putt de la Federació Internacional de P&P actualitzat el juny de 2014 (en anglès)
 3. COMPORTAMENT DURANT EL JOC

  1. Ritme de joc.- El jugador haurà de jugar sense demora indeguda. Segons la regla, la penalització per infracció serà:

   • 1ª infracció: avís sense penalització
   • 2ª infracció: 1 cop de penalització
   • 3ª infracció: desqualificació 

  2. Normes de comportament.- El comportaments incívics seran sancionats pel Comitè de Disciplina de l’AAPP.

I. Per determinar els graus de comportament incívic i les sancions, es tindrà en compte el que hi hagi previst en els reglaments internacionals.

II. A fi i efecte que quedi constància de qualsevol reclamació, aquesta, per tenir-se en compte, haurà d’efectuar-se sempre per via electrònica a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

III. Les reclamacions durant la celebració de qualsevol prova es dirigiran a l’àrbitre de la competició i, en el seu defecte, a un membre del Comitè de Competició o al director del camp. En cas que aquests estiguin competint, s’haurà d’esperar a la finalització de la prova. Posteriorment s’haurà de fer arribar la reclamació per via electrònica.

IV. Pel bon esperit de l’esport i per la bona imatge del mateix de cara als nostres juvenils, l’AAPP desaconsella fumar en els camps durant els campionats. Tot i així, si un jugador fuma, haurà de fer ús d'un cendrer portàtil per tal d'evitar la mala imatge d’un camp d’esport amb restes de tabac.

1. Llençar restes de tabac pel camp, es considerarà que s’incorre en una manca de civisme.

2. També es considerarà una manca de civisme, el fet de llençar deixalles de qualsevol tipus.

 

D. LLICÈNCIA DE JOC ANDORRANA

a. Creació.- La Junta directiva de l’AAPP decidir en la seva reunió del 6 de maig de 2021, crear la llicència andorrana de joc. En aquesta reunió es va decidir arribar a un pacte amb l’ACPP per tal de no perdre els historials i altres avantatges de la llicència catalana.

b. Numeració.- La llicència andorrana tindrà la seva pròpia numeració que començarà a partir del 100.

c. Acord.- A l’acta de la reunió del dia 26 d’agost de 2021, queda recollit que hi ha un pacte verbal -que després passarà a ser escrit- amb l’ACPP que garanteix el manteniment de tots els avantatges de la llicència catalana, que tindrà equivalència en drets i deures amb la llicència andorrana.

d. Obligatorietat.- A partir de 2022, per poder participar en les competicions nacionals d’Andorra, actualment, Rànquing i Campionats Individuals i de Parelles, els jugadors nacionals hauran de disposar obligatòriament de la pertinent llicència andorrana en vigor. Un jugador sense llicència, no podrà figurar en les classificacions ni optarà a premis.

e. Carnet.- L’AAPP podrà crear un carnet físic de pertinença a l’associació. Aquest carnet es podrà atorgar a associats simpatitzants o associats de ple dret. Els associats de ple dret son els que paguen la quota corresponent que en tot moment fixi l’Assemblea general, al que es lliurarà a més, un carnet digital amb data de validesa.

f. Jugadors estrangers.- Els jugadors estrangers que vulguin participar en les competicions nacionals, hauran d’ajustar-se a allò que sigui aprovat per la Junta directiva de l’AAPP.

 

La Junta de l’ACEPP es reserva el dret de modificar el conjunt de normes d’aquest document.

Junta Directiva de l’ACEPP 


 

II. RÀNQUING D'ANDORRA

El Rànquing Nacional d’Andorra de P&P, és un sistema per comptabilitzar les actuacions individuals de cada jugador/a en un conjunt de proves nacionals, individuals i que estan organitzades i dirigides anualment per l'AAPP.

 1. MODALITAT DE JOC

  1.1 La modalitat de joc per a totes les proves del Rànquing serà STROKEPLAY EPPA amb la finalitat que serveixi d’entrenament per a les proves internacionals.

 2. CATEGORIES

  2.1 Hi haurà quatre categories generals dins de la competició del Rànquing d’Andorra: 

2.1.1. Absoluta
2.1.2. Femenina
2.1.3. Sènior (persones que compleixin els 55 anys en l’any en curs)
2.1.4. Juvenils (fins als 16 anys complerts en l’any en curs)
2.1.5. Dues categories de handicap, Inferior i Superior.

 1. TEMPORADA DE JOC

El Rànquing Nacional d’Andorra es jugarà per anys naturals. La temporada s'iniciarà quan les condicions climatològiques ho permetin i finalitzarà dins l'any natural.     

 1. PROVES

  4.1. El Rànquing es composarà de 8 proves –4 a cada camp–.

  4.2. El Campionat Individual d'Andorra computarà a efectes del Rànquing. Per tant, hi haurà 6 proves estàndard de Rànquing i les 2 proves del Campionat Individual.

  4.3. De les 8 proves a realitzar, els jugadors en podran excloure un màxim de 2 (1 prova de cada camp), és a dir, que únicament s’hauran de jugar 6 proves per poder optar a classificacions internacionals (3 proves a cada camp) i als premis de final de temporada.

 2. CALENDARI, SEU DE LES PROVES I ENTRENAMENTS

5.1. Les dates i camps de les proves seran les que es publicaran anualment al Calendari de l'AAPP. Les dates exactes es publicaran a la web de l’AAPP, a la pàgina de Facebook i s’enviaran per e-mail als associats.

5.2. La Junta podrà modificar el calendari, quan així convingui per al millor desenvolupament del joc o de la competició en general, o per raons de climatologia.

5.3. Els jugadors podran escollir un dels dies que es proposaran per jugar cada prova.

5.4. S’obriran sortides per les proves de rànquing també els divendres, sempre que així ho consideri el camp, amb un mínim de 2 jugadors i l’horari de llum ho permeti.

    5.4.1. El director del camp on es jugui la prova establirà l'horari de la competició. En aquest cas, els jugadors que ho desitgin podran inscriure’s fins al dia anterior a les 18 h.  El camp haurà de comunicar amb la suficient antelació, a l’AAPP i als jugadors, que hi haurà aquesta sortida extraordinària en divendres, tot indicant el seu horari.

5.5. Els entrenaments del Rànquing es podran fer fins al dia anterior al que el jugador s’hagi inscrit.

5.6 Exclusivament per a les sortides que es facin els divendres, pels jugadors inscrits a jugar aquest dia el camp es tancarà dues hores abans de l’hora prevista de l’inici de la prova. Abans d’aquestes dues hores, els jugadors podran realitzar els seus entrenaments.

6. PARTICIPANTS

6.1 Per poder participar s’haurà de tenir la llicència andorrana en vigor.

6.2. En cas de manca de llicència o de vigència de la llicència, el jugador podrà participar però no ocuparà lloc en la classificació ni en l’atorgament de premis.

6.3. Els jugadors que participin sense llicència, en cas de no quedar coberts per les assegurances dels camps, hauran de contractar una assegurança que cobreixi la seva activitat esportiva. Estaran obligats a lliurar una còpia de l’assegurança i una còpia del rebut conforme segueix vigent l’assegurança.

7. INSCRIPCIONS

7.1. Les inscripcions podran fer-se fins a les 18h del dia anterior a jugar la prova, havent-se de dirigir directament de forma personal o per telèfon, al camp on s’ha de realitzar.

7.2. Els jugadors que vulguin participar, hauran de tenir la llicència andorrana en vigor en el moment de fer la inscripció. Si la tinguessin en tràmit, ho han de mencionar i el dia de la competició poden aportar-la.

L’import a pagar pels jugadors associats per a cada prova, s’indicarà en el moment de la inscripció. Hi haurà un preu preferent pels jugadors associats i un preu diferent, pels no associats. Els Camps hauran de penjar en un lloc visible l’import de la inscripció. En el seu cas, figurarà prèviament en el reglament que es redacti pels campionats que ho requereixin i, si s’escau, també serà publicat oportunament en la WEB de l’AAPP.

8. ORDRE DE LES SORTIDES I OBLIGACIONS DELS CAMPS

8.1. L’ordre als tees de sortida del Rànquing d’Andorra serà per handicap des de la primera prova fins a la penúltima inclosa. L’última prova de rànquing serà per l'ordre de la classificació absoluta del rànquing.

8.2. El camp s’encarregarà d’elaborar les targetes dels jugadors, el control de les sortides, el control del lliurament de les targetes, l’entrada dels resultats de les targetes al programa de competicions de l’FCPP i l’enviament de la classificació a l’AAPP.                

8.3. La publicació de les puntuacions i classificacions acumulades serà competència de l’AAPP.

8.4. El camp facilitarà una peça de fruita i una ampolla d’aigua per jugador, com a mínim.

8.5. El camp haurà de comunicar a l’AAPP i als jugadors, la decisió d’obrir una sortida del rànquing els divendres, tot incloent l’horari de la prova.

9. COMITÉ DE COMPETICIÓ DE LES PROVES

9.1. Estarà format per dos membres de la Junta de l’AAPP i un membre del propi camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè un membre de la Junta de l’AAPP.

9.2. En cas de discrepàncies o incidències durant les competicions, el Comitè de Competició és l’òrgan encarregat de dirimir-les.

9.3. Els horaris de les sortides els establirà el Comitè de Competició i es comunicarà als jugadors oportunament.

9.4. La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat del mateix Comitè. En cada prova es respectarà l’horari de sortida que decideixi el Comitè.

9.5. Els jugadors tindran l’opció d’inscriure's per jugar un dels dies determinats per competir. La participació en un o altre dia vindrà determinada per l’ordre d’inscripció.

9.6. En cas de no presentar-se a les proves sense previ avís i sense un motiu justificat, comportarà l’obligació pel jugador d’abonar l’import de la prova.

10. PUNTUACIONS

10.1. La puntuació del Rànquing d’Andorra ve determinada per dos sistemes: 

10.1.1. S’apliquen els punts de la Graella de PUNTUACIÓ PER COPS REALITZATS.

10.1.2. Se sumen els punts de la Graella de PUNTUACIÓ PER CLASSIFICACIÓ DE LA PROVA.

10.1.3. La relació cops-punts és successiva fins arribar a un màxim de 89 cops, que atorguen 1 punt (part inferior de la taula).

10.1.4. Els resultats inferiors a 40 cops atorgaran un punt extra per cada cop menys (part superior de la taula).

 

Rànquing d’Andorra
PUNTUACIÓ PER COPS REALITZATS

40 cops        50 punts

50 cops        40 punts

60 cops        30 punts

41 cops        49 punts

51 cops        39 punts

61 cops        29 punts

42 cops        48 punts

52 cops        38 punts

62 cops        28 punts

43 cops        47 punts

53 cops        37 punts

63 cops        27 punts

44 cops        46 punts

54 cops        36 punts

64 cops        26 punts

45 cops        45 punts

55 cops        35 punts

65 cops        25 punts

46 cops        44 punts

56 cops        34 punts

66 cops        24 punts

47 cops        43 punts

57 cops        33 punts

67 cops        23 punts

48 cops        42 punts

58 cops        32 punts

68 cops        22 punts

49 cops        41 punts

59 cops        31 punts

69 cops        21 punts

 

Rànquing d’Andorra
PUNTUACIÓ PER CLASSIFICACIÓ DE LA PROVA

Guanyador  50

9º    24

17º   14

25º   6

2º   45

10º   22

18º   13

26º   5

3º   40

11º   20

19º   12

27º   4

4º   37

12º   19

20º   11

28º   3

5º   34

13º   18

21º   10

29º   2

6º   31

14º   17

22º   9

30º   1

7º   28

15º   16

23º   8

 

8º   26

16º   15

24º   7

 

 

11. RESULTATS

11.1. Empats a les proves

11.1.1. Cada jugador acumularà punts segons el lloc que ocupi. En cas d’empat en una mateixa posició, als jugadors empatats se’ls assignaran els punts corresponents a la posició en la què empaten. 

11.2 Desempat en la classificació final del Rànquing

11.2.1. En cas d’empat en qualsevol posició premiada del Rànquing d’Andorra, es desempatarà segons la suma dels TRES millors resultats obtinguts al Rànquing. En cas de persistir l’empat, es farà servir el quart millor resultat i així successivament fins a desfer l’empat.

11.3 Informació dels resultats

11.3.1. Una vegada finalitzada cada prova, el camp organitzador penjarà a la vista dels jugadors els resultats scratch.

11.3.2. El camp conservarà les targetes de joc que passaran a estar a disposició de la Junta de l’AAPP.

11.3.3. En un període aproximat d’una setmana des de la finalització del torneig puntuable, l’AAPP farà públics els resultats definitius a efectes de de la classificació del rànquing i els punts acumulats, que seran exposats als taulells d’informació dels camps i publicats a la pàgina WEB de l’AAPP.

12. TROFEUS

En funció de les classificacions aconseguides i un cop finalitzades la totalitat de les proves puntuables de la temporada, l’AAPP atorgarà els trofeus següents:

12.1. S’atorgaran 3 premis per cada categoria, amb les mencions “Campió”, “Subcampió” i "3r Classificat", tant en categories scratch com handicaps i individuals o parelles.

12.2. Els premis del Rànquing d’Andorra no seran acumulatius entre categories, atorgant-se el premi de nivell superior, segons l’ordre: Absolut Scratch, Sènior Scratch, Fèmines Scratch, Cadets Scratch, Hàndicap Inferior, Hàndicap Superior.

12.3. Els premis dels Campionats d’Andorra Individual o de Parelles, tampoc seran acumulatius, atorgant-se el de més categoria, segons l’ordre: Scratch, Handicap.

12.4. En funció de la participació, la junta de l’AAPP es reserva el dret a atorgar premi fins al tercer classificat, en un torneig o en diversos.

12.5. El premis de la temporada es lliuraran la Nit del Pitch & Putt, la data de la qual es comunicarà oportunament.

 

Junta Directiva de l’ACEPP


 

III. CAMPIONAT D'ANDORRA INDIVIDUAL I DE PARELLES

13. MODALITAT DE JOC

13.1. La modalitat de joc per al campionat d’Andorra Individual, serà STROKEPLAY mides EPPA sota les normes vigents de la FIPPA i EPPA.

13.2. La modalitat de joc per al campionat d’Andorra de Parelles, serà FOURBALL a jugar en el Camp del Torrent a Xixerella i FOURSOME o GREENSOME o FOURBALL en el camp Vall d'Ordino. La Junta de l’AAPP, abans d’iniciar el Campionat, acabarà de decidir la modalitat.

13.3. Podran utilitzar-se 3 pals incloent el putt i les sortides seran amb tee de mides reglamentàries corresponent a un mínim de 5mm.

14. CATEGORIES DEL CAMPIONAT D’ANDORRA

14.1. A les proves de Campionat d’Andorra Individual i per Parelles hi haurà una classificació “scratch” i una de handicap indistintes.

14.2. L’AAPP podrà instaurar altres categories, sempre que figuri en el reglament explícit de la competició.

15. DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT

15.1. Es jugaran dues proves en un únic dia. Una al Camp de La Cortinada i l’altra al Camp de Xixerella. La Junta directiva podrà acordar de jugar-se en dies diferents.

15.2. Els Campionats d’Andorra Individual i de Parelles, es jugaran exclusivament en diumenge. La Junta directiva podrà acordar de jugar-se en un dia o dies diferents.

16. PARTICIPANTS

16.1. Per poder participar s’haurà de tenir la llicència andorrana en vigor.

16.2. En cas de manca de llicència o de vigència de la llicència, el jugador podrà participar però no ocuparà lloc en la classificació ni en l’atorgament de premis.

16.3. En el Campionat de Parelles, han de complir la condició anterior, ambdós jugadors.

16.4. Pels Campionats d’Andorra Individual i de Parelles, només es podrà entrenar fins a les 18h del dia anterior a la celebració de les proves, salvat que el Camp d’acord amb el Comitè de competició, decideixin altre horari. S’haurà de comunicar als jugadors amb antelació.

17. INSCRIPCIONS

17.1. Les inscripcions podran fer-se fins a les 18h del dia anterior a jugar la prova, havent-se de dirigir directament de forma personal o per telèfon, al camp on s’ha de realitzar. 

17.2. Els jugadors que vulguin participar, hauran de tenir la llicència andorrana en vigor en el moment de fer la inscripció. Si la tinguessin en tràmit, ho han de mencionar i el dia de la competició poden aportar-la.

17.3. Els jugadors que no disposin de llicència vigent, no ocuparan lloc a la classificació del campionat d’Andorra, ni podran conseqüentment, optar al premi.

17.4. L’import a pagar pels jugadors associats per a cada prova s’indicarà en el moment de la inscripció. Hi haurà un preu preferent pels jugadors associats i un preu diferent, pels no associats. Els Camps hauran de penjar en un lloc visible l’import de la inscripció. En el seu cas, figurarà prèviament en el reglament que es redacti pels campionats que ho requereixin i, si s'escau, també serà publicat oportunament en la WEB de l’AAPP.

18. ORDRE DE LES SORTIDES

18.1. L’ordre dels tees de sortida del Campionat d’Andorra Individual serà, en la primera prova, per ordre de handicap, i en la segona prova, per ordre de la classificació resultant de la primera prova.

18.2 L’ordre dels tees de sortida del Campionat d’Andorra per Parelles serà, en la primera prova, per ordre de handicap –del handicap més baix de la parella– i en la segona prova, per ordre de la classificació resultant de la primera prova.

19. OBLIGACIONS DELS CAMPS

19.1. El camp s’encarregarà d’elaborar les targetes dels jugadors, el control de les sortides, el control d'entrega de targetes, l’entrada dels resultats de les targetes al programa de competicions de l’FCPP i l’enviament de la classificació a l’AAPP.

19.2. La publicació de les puntuacions i classificacions serà competència de l’AAPP.

19.3. El camp facilitarà una peça de fruita i una ampolla d’aigua per jugador, com a mínim.

20. COMITÉ DE COMPETICIÓ DE LES PROVES

20.1. Estarà format per dos membres de la Junta de l’AAPP i un membre del camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè un membre de la Junta de l’AAPP.

20.2. En cas de discrepàncies o incidències durant les competicions, el Comitè de Competició és l’òrgan encarregat de dirimir-les.

20.3. Els horaris de les sortides els establirà el Comitè de Competició i es comunicarà als jugadors oportunament.

20.4. La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat del mateix Comitè. En cada prova es respectarà l’horari de sortida que decideixi el Comitè.

20.5. En cas de no presentar-se a les proves sense previ avís i sense un motiu justificat, comportarà l’obligació pel jugador d’abonar l’import de la prova.

21. RESULTATS

Empats a les proves

21.1. En cas d’empat a la primera posició del Campionat d’Andorra Individual i de Parelles se solucionarà amb un matxplay a mort sobtada. El Comitè de Competició decidirà el forat de sortida.

21.2 Es jugaran els forats consecutius, fins a desfer l’empat. En el de Parelles, la modalitat de desempat serà Greensome, salvat que el comitè de Competició decideixi altra modalitat.

21.3 La resta de posicions amb premi desempataran per la millor darrera volta i en persistir l’empat, es tindrà  en compte els 9, 6, 3 millors últims forats. En cas de persistir l’empat es determinarà el desempat per l’últim millor forat, dos últims millors forats, i així ́fins el 53 últims millors forats.

21.4. La resta de posicions es classificaran ex-aequo.

Informació dels resultats

21.5. Una vegada finalitzada cada prova, el camp organitzador penjarà a la vista dels jugadors els resultats scratch.

21.6. El camp conservarà les targetes de joc que passaran a estar a disposició de la Junta de l’AAPP.

21.7. En un període aproximat d’una setmana des de la finalització del torneig puntuable, l’AAPP farà públics els resultats definitius, que seran exposats als taulells d’informació dels camps i publicats a la pàgina WEB de l’AAPP.

22. TROFEUS

En funció de les classificacions aconseguides, l’AAPP atorgarà els trofeus següents:

22.1. S’atorgaran 3 premis per cada categoria, amb les mencions “Campió” “Subcampió” i "3r Classificat", tant en categories scratch com handicaps i individuals o parelles.

22.2. Els premis dels Campionats d’Andorra Individual o de Parelles, no seran acumulatius, atorgant-se el de més categoria, segons l’ordre: Scratch, Handicap.

22.3. En funció de la participació, la junta de l’AAPP es reserva el dret a atorgar premi fins al tercer classificat, en un torneig o en diversos.

22.4 El premis de la temporada es lliuraran la Nit del Pitch & Putt, la data de la qual es comunicarà oportunament. 

 

Junta Directiva de l’ACEPP


 

IV. NORMES PER A LA SELECCIÓ DE JUGADORS PER COMPETIR EN PROVES INTERNACIONALS

 

23. SELECCIÓ DE JUGADORS PER A PROVES INTERNACIONALS

23.1. Els jugadors que representaran Andorra en competicions internacionals, seran seleccionats d’acord amb la classificació definitiva del Rànquing últim acabat. Si la competició requereix disposar de llicència vigent, només es tindran en compte els jugadors que compleixin aquest requisit.

23.2. En cas que les proves internacionals quedin molt allunyades de l’últim Rànquing finalitzat, amb la finalitat de millorar la representació d’Andorra, la Junta de l’AAPP pot decidir aplicar criteris basats en el Rànquing que estigui en joc, o l'evolució en el nivell de handicap, o decidir preparar una sèrie de proves classificatòries.

 

24. CLASSIFICACIÓ PER PARTICIPAR EN LES COMPETICIONS

24.1 Per representar Andorra en Competicions internacionals, excepte pel Campionat del Món, es crearan 2 equips. L’A i el B, amb 6 jugadors cadascun.

24.2. En cas d’interès o necessitat, els integrants d’un equip o altre, es podran combinar.

24.3. Per aquestes competicions i d’una forma automàtica, l’equip A estarà format pels 6 primers classificats del Rànquing d’Andorra.

24.4. L’equip B estarà format pels jugadors classificats entre el 7è lloc i el nombre necessari per cobrir les 6 places.

 

25. REPRESENTACIÓ EN EL CAMPIONAT DEL MÓN PER EQUIPS

25.1 El nombre de jugadors dependrà sempre del nombre de participants que estableixi el Reglament del Campionat. 

25.2. Quedarà seleccionat automàticament el primer classificat del Rànquing Absolut i el Campió Absolut d'Andorra, sempre que siguin jugadors amb llicència vigent.

25.3. Per a les altres places, es farà una fase prèvia eliminatòria tipus TRIALS, del 2n al 8è classificats del Rànquing, ambdós inclosos, més una “wildcard” que podrà atorgar-se a criteri de la Junta directiva de l’AAPP. En cas d’atorgar-se, els classificats entre el 2n i 8è, competiran per cobrir les places restants. Es tindran en compte només els jugadors amb llicència vigent.

25.4.El Comitè de Competició de la Junta de l’AAPP, determinarà les condicions en què s’haurà de jugar aquesta fase prèvia.

25.5. En cas que hi hagi jugadors que no vulguin participar, es podran presentar als Trials, jugadors classificats en posicions a partir de la 9a, fins a assolir el nombre requerit.

25.6. Els Trials es jugaran al camp de Xixerella.

25.7. Es faran 2 voltes de joc (36 forats) en strokeplay entre els 8 jugadors que determinaran els 4 millors classificats. Aquests 4 jugadors s'enfrontaran en matxplay entre ells (3 partides) d'on s'obtindran les restants places de l'equip. El següent jugador classificat als trials es proposarà com a capità i en cas eventual com a jugador reserva.

25.8. En cas que les places fossin superiors, s’ajustarà el nombre de jugadors a disputar el Trial.

25.9. La Junta directiva podrà optar per modificar el sistema de les proves.

 

26. CLASSIFICACIÓ PER PARTICIPAR A LES COMPETICIONS DE TIPUS "OPEN"

26.1. A part de l’equip A (6 primers classificats absoluts del Rànquing d’Andorra) es classifiquen també les 2 primeres senyores, els 2 primers classificats sèniors i el Campió d’Andorra Individual que tindrà plaça assegurada per jugar Opens.

26.2. En cas de disposar de més invitacions aquestes s’atorgaran a l’equip B i, en cas de places sobrants, d’acord amb l’ordre de classificació del rànquing.

26.3. Si els Opens exigeixen tenir la llicència en vigor, s’haurà de complir amb les seves condicions.

 

Junta Directiva de l’ACEPP


 

Annex
CALENDARI D'ACTIVITATS I COMPETICIONS DE PITCH&PUTT D'ANDORRA 2024
(modificació 23.3.2024 canvi data 1a prova Rànquing)
-podeu veure els esdeveniments en el calendari clicant AQUÍ-

 

Activitats i Competicions en Camps d’Andorra

ESCOLA INFANTIL
De juny a octubre

RANKING D’ANDORRA


1a Prova- 12,13,14 d’abril - Vall d’Ordino
2a Prova- 3,4,5 de maig - Xixerella
3a Prova- 31 de maig i 1,2 de juny - Xixerella
4a Prova- 21,22,23 de juny - Vall d’Ordino
5a Prova- 5,6,7 de juliol - Xixerella
6a Prova- 29,30,31 de març - Vall d’Ordino
7a i 8a- 15 de setembre (Campionat Nacional d’Andorra Individual - 2 camps)

CAMPIONATS D’ANDORRA

Campionat Nacional d’Andorra Individual: 15 de setembre
(computa pel Ranking com a 7a i 8a proves)

1a Ronda, Camp de La Vall d’Ordino
2a Ronda, Camp de Xixerella (possibilitat de dues sortides depenent del nombre de jugadors. Han de ser un mínim de 2 per sortida)

Campionat Nacional d’Andorra de Parelles: 29 de setembre

1a Ronda, Camp de La Vall d’Ordino
2a Ronda, Camp de Xixerella (possibilitat de dues sortides depenent del nombre de parelles. Han de ser 2 parelles per sortida)

12è OPEN INTERNACIONAL D’ANDORRA - CREAND 2024
14,15,16 de juny, Camps Vall d’Ordino i Xixerella

ALTRES ACTIVITATS
NIT DEL PITCH&PUTT  – 25 d’octubre

 

Cronològic

Inici de l’Escola per a Infants i juvenils - (de juny a octubre)

Ranking 1a Prova- 29,30,31 de març - Vall d’Ordino

Ranking 2a Prova- 12,13,14 d’abril - Vall d’Ordino

Ranking 3a Prova- 3,4,5 de maig - Xixerella

Ranking 4a Prova- 31 de maig i 1,2 de juny - Xixerella

12è Open d’Andorra-Creand - 14 a 16  de juny - Vall d’Ordino i Xixerella

Ranking 5a Prova- 21,22,23 de juny - Vall d’Ordino

Ranking 6a Prova- 5,6,7 de juliol - Xixerella

Ranking 7a i 8a- 15 de setembre (Campionat Nacional Individual)

Campionat Nacional d’Andorra de Parelles, 29 de setembre (Dos camps)

ALTRES ACTIVITATS

NIT DEL PITCH&PUTT  – 25 d’octubre

 

Competicions amb jugadors o equips en representació d'Andorra 2024

EQUIPS

II World Pairs Championship
22/24 March 2024 Santiago de Chile, Chile

IV World Strokeplay Championship
27/30 June2024 P&P Vigo, Galicia

5 Nations 2024
12/14 July 2024 P&P Urduña. Basc Country

VI World Cup 2024
11/13 October 2024 (Pending location)

 

Altres competicions internacionals

Catalan Open 2024
5/7 April 2024

International Gelders Open of Pitch & Putt 2024

19-21 April 2024
P&P Strand Horst, the Netherlands

Euskadi Open 2024
17/19 May 2024 P&P Urduña. Basc Country

Irish Open 2024
19/21 July 2024 Ryston Club in Newbridge, Co Kildare. Ireland

Slovenia Open 2024
30/8 August to 1/9 September 2024

Nacho Prada International Pairs 2024
4/6 October 2024 P&P Ourense - Pozo do Lago. Ourense. Galicia

International Pairs 2024
18/20 October 2024 P&P Sant Cebrià, Catalonia

*Les inscripcions s’han de fer a través de l’AAPP

 

FIPPA Calendar 2024

II World Pairs Championship

22/24 March 2024

Santiago de Chile, Chile

Catalan Open 2024

5/7 April 2024

International Gelders Open of Pitch & Putt 2024

19-21 April 2024

P&P Strand Horst, the Netherlands

Euskadi Open 2024

17/19 May 2024

P&P Urduña. Basc Country

XII Andorran Open - Creand 2024
14/16 june 2024, Andorra

IV World Strokeplay Championship
27/30 June2024 P&P Vigo, Galicia

5 Nations 2024
12/14 July 2024 P&P Urduña. Basc Country

Irish Open 2024
19/21 July 2024 Ryston Club in Newbridge, Co Kildare. Ireland

Slovenia Open 2024
30/8 August to 1/9 September 2024

Nacho Prada International Pairs 2024
4/6 October 2024 P&P Ourense - Pozo do Lago. Ourense. Galicia

VI World Cup 2024
11/13 October 2024 (Pending location)

International Pairs 2024
18/20 October 2024 P&P Sant Cebrià, Catalonia

WORLD PITCH&PUTT TOUR-Pendent